Cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid

Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid.


De Raad van de gemeente Elburg, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2001;
gelet op artikel 1a van de Wet voorzieningen gehandicapten en gelet op artikel 150 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de volgende Verordening inspraak gehandicaptenbeleid. 

 

Artikel 1. Begripsbepaling.

 1. Wet voorzieningen gehandicapten: wet van 7 oktober 1993, Stb. 1993, 545, in werking getreden op 1 april 1994.
 2. Platform gehandicaptenbeleid: de in deze gemeente actief zijnde zelforganisatie van mensen met een functiebeperking of chronische aandoening en vertegenwoordigers van organisaties van gehandicapten, ouderen en chronisch zieken, onder de naam Gehandicaptenberaad Elburg.
 3. Cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid: de gestructureerde wijze waarop de gemeente het Gehandicaptenberaad betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de WVG en het integrale gehandicaptenbeleid.
 4. Integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid: de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van alle mensen met een functiebeperking of chronische aandoening. 

 

Artikel 2. Instellen en in stand houden platform gehandicaptenbeleid.

Burgemeester en wethouders bevorderen het instellen en in stand houden van een gemeentelijk platform integraal gehandicaptenbeleid en zullen het Gehandicaptenberaad zonodig ondersteunen in zijn werkzaamheden en het aanzoeken van leden. 

 

Artikel 3. Doelstelling.

 1. De cliëntenparticipatie WVG heeft als oogmerk te bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de WVG en het integrale gemeentelijk gehandicaptenbeleid door het Gehandicaptenberaad vanuit een onafhankelijke positie betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het (mede) voor hen gevoerde gemeentelijk beleid.
 2. Op die wijze bij te dragen aan de totstandkoming of verbetering van het integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid gericht op het realiseren van volwaardig burgerschap en op het bieden van gelijke mogelijkheden aan mensen met beperkingen. 

 

Artikel 4. Faciliteiten.

Aan het Gehandicaptenberaad wordt van gemeentewege beschikbaar gesteld:

 1. Vergaderruimte met faciliteiten.
 2. Een bedrag van ¬ 1.500,00 per jaar ter bestrijding van de noodzakelijkerwijs te maken onkosten en ¬ 250,00 voor de noodzakelijkerwijs te maken kosten door de Klankbordgroep. 

 

Artikel 5. Integraal gehandicaptenbeleid.

Het Gehandicaptenberaad heeft tot doel het bevorderen van een evenwichtig gehandicaptenbeleid binnen de gemeente Elburg en geeft daartoe gevraagd en ongevraagd adviezen aan burgemeester en wethouders. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende beleidsterreinen: burgerzaken, onderwijs, media, cultuur, sport, open luchtrecreatie, toerisme, sociale zaken, werkgelegenheid, openbare orde, veiligheid, ruimtelijke ordening, wegen, groen, verkeer, vervoer, volkshuisvesting, bouwzaken, milieu en economische zaken. Deze opsomming sluit andere beleidsterreinen niet uit. 

 

Artikel 6. Werkwijze.

 1. Het platform zal over wijzigingen in de gemeentelijke Verordening voorzieningen gehandicapten en de daarop berustende regelingen op een zodanig tijdstip advies worden gevraagd dat het uitgebrachte advies met een reactie van burgemeester en wethouders toegevoegd kan worden aan de aan de Raad ter beschikking te stellen stukken.
 2. Burgemeester en wethouders zullen advies aan het Gehandicaptenberaad vragen over alle beleidsvoornemens waar expliciet belangen van gehandicapten en chronisch zieken aan de orde zijn.
 3. Het advies zal op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
 4. In het geval burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van het Gehandicaptenberaad, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden dat advies niet of niet geheel is overgenomen.
 5. Burgemeester en wethouders overleggen tenminste éénmaal per jaar met het Gehandicaptenberaad. Voorts voor zover daartoe behoefte bestaat bij één van beide partijen.
 6. Het lid van het college van burgemeester en wethouder dat de WVG in zijn portefeuille heeft zal burgemeester en wethouders vertegenwoordigen in het overleg met het Gehandicaptenberaad. Hij overlegt met de burgemeester en de andere wethouders over zaken in beleidsvelden die hij niet in zijn portefeuille heeft. Zonodig zullen andere leden van het college aanwezig zijn bij het overleg.
 7. De primaathouder WVG wordt aangewezen als contactambtenaar en zal optreden als aanspreekpunt voor de communicatie met het Gehandicaptenberaad.
 8. Van het gehouden overleg zal de contactambtenaar een verslag opstellen en het burgemeester en wethouders en het Gehandicaptenberaad doen toekomen. 

 

Artikel 7. Citeertitel.

 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid gemeente Elburg.
 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Elburg op 20 december 2001.

De voorzitter, Drs. H. Visser.
De secretaris, K. van der Linde.