Voorschriften Grafbedekkingen

VOORSCHRIFTEN GRAFBEDEKKINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;
overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor het aanbrengen van grafbedekkingen;
gelet op de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en de Algemene wet bestuursrecht;
besluiten vast te stellen de volgende:

Voorschriften grafbedekkingen


Artikel 1

Begripsomschrijvingen

 1. grafbedekking: gedenkteken, winterharde grafbeplanting en/of andere afdekking van een graf;
 2. gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;
 3. grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht.

Artikel 2

Aanvraag vergunning

 1. Bij aanvraag om vergunning tot het aanbrengen en hebben van grafbe-dekkingen met uitzondering van winterharde grafbeplanting wordt een werktekening ingediend;
 2. Op deze werktekening wordt tenminste vermeld:

a. een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen.
b. de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
c. de vermelding of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
d. de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s);
e. de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3

Gedenkteken

Voor te plaatsen gedenktekens gelden de volgende regels:
 1. voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort;
 2. de onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden;
 3. geen vergunning zal worden afgegeven voor:

a. het aanbrengen van marmerslag, steenslag of grind anders dan op een betonnen ondergrond;
b. stenen met bloemen, foto's, kunstbloemen en emaille of porseleinen schilden met foto's;
c. bakstenen, gietijzeren en geëmailleerde grafbedekking;
d. hekken, kettingen en stangen;
e. beplanting, die een grotere oppervlakte heeft dan onder artikel 4 aangegeven bij afmetingen voor overige grafbedekkingen.

 

Artikel 4

Afmetingen grafbedekkingen

Voor het aanbrengen van grafbedekkingen gelden de volgende afmetingen:

1. eigen graf:

a. bij begraving in een enkel graf:
gedenkteken:
 • hoogte minimaal 70 cm. en maximaal 100 cm.;
 • breedte minimaal 50 cm. en maximaal 85 cm.;
overige grafbedekkingen:
 • - lengte maximaal 185 cm.;
 • - breedte maximaal 85 cm.;

b. bij begraving in een dubbel graf naast elkaar:
gedenkteken:
 • hoogte minimaal 70 cm. en maximaal 100 cm.;
 • breedte maximaal 170 cm.;
overige grafbedekkingen:
 • lengte maximaal 185 cm.;
 • breedte maximaal 170 cm.;

c. bij begraving in dubbel graf boven elkaar:
gedenkteken:
 • hoogte minimaal 70 cm. en maximaal 100 cm.;
 • breedte minimaal 50 cm. en maximaal 85 cm.;
overige grafbedekkingen:
 • lengte maximaal 185 cm.;
 • breedte maximaal 85 cm.;

2. algemeen graf:

a. indien in een graf een lijk wordt begraven c.q. asbus met of zonder urn wordt geplaatst:
gedenkteken:
 • hoogte minimaal 70 cm. en maximaal 100 cm.;
 • breedte minimaal 50 cm. en maximaal 85 cm.;
overige grafbedekkingen
 • lengte maximaal 185 cm.;
 • breedte maximaal 85 cm.;

b. indien twee lijken boven elkaar worden begraven c.q. asbussen met of zonder urn worden geplaatst:
gedenkteken:
 • uitsluitend liggend geplaatst;
 • breedte maximaal 50 cm.;
 • lengte maximaal 50 cm.;
 • dikte minimaal 6 cm. en maximaal 10 cm.;
overige grafbedekkingen: - niet toegestaan.

Artikel 5

Afmetingen grafbedekkingen voor urnengraven.

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 gelden voor grafbedekkingen op graven, gelegen op gedeelten van begraafplaatsen die uitsluitend zijn bestemd voor het plaatsen van urnen, de volgende afmetingen:

1. eigen graf:

a. per graf is slechts één gedenkteken toegestaan, bestaande uit één element of meerdere tot één geheel met elkaar verbonden elementen;
b. het bedekt grondoppervlak mag niet groter zijn dan:
 • lengte 70 cm;
 • breedte 50 cm;
gedenkteken:
 • hoogte maximaal 100 cm.;
 • lengte maximaal 70 cm;
 • breedte maximaal 50 cm.;
 • volume gedenkteken maximaal 0,10 m3.

2. algemeen graf:

a. per graf is slechts één gedenkteken toegestaan, bestaande uit één element.
b. het bedekt grondoppervlak mag niet groter zijn dan:
 • lengte 50 cm;
 • breedte 50 cm;
gedenkteken:
 • hoogte maximaal 10 cm.;
 • lengte maximaal 50 cm:
 • breedte maximaal 50 cm.

Artikel 6

Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen bloemen en planten in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige bloemen worden geplant.

Artikel 7

Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op een graf worden geplant, mogen bij volle wasdom de onder artikel 4 en 5 bij overige grafbedekkingen aangeduide maten niet overschrijden.

Artikel 8

Slotbepaling

 1. Deze voorschriften grafbedekkingen treden in werking op 1 september 2003.
 2. Op het moment van inwerkingtreding van deze voorschriften grafbedekkingen worden de voorschriften grafbedekkingen, vastgesteld d.d. 17 maart 1995, geacht te zijn ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 augustus 2003, Burgemeester en wethouders voornoemd,


burgemeester

secretaris