Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie;
 • U mag het document bekijken;
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud;
 • U krijgt informatie over de inhoud.

Als burger heeft u recht op informatie en dit recht kunt u afdwingen via de Wob. Het advies van de gemeente is om eerst de informatie op te vragen of in te zien, zonder een beroep te doen op de Wob. De afhandeling hiervan verloopt vaak sneller.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie);
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de staatsveiligheid gaan;
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen;
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan;
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens).

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid;
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager.

Aanvraag

Een Wob-verzoek indienen bij de gemeente Elburg kan het beste door een ondertekende brief te sturen, gericht aan het het college van burgemeester & wethouders. Dit kan niet per e-mail, want het college heeft de digitale weg niet opengesteld voor het doen van Wob-verzoeken.

Aanpak

Zo doet u een verzoek om informatie:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Geef mondeling of schriftelijk door:
  • waarover u informatie wilt hebben;
  • welke documenten u wilt bekijken;
  • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen.

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.