Vaststelling van het bestemmingsplan “Oude Hogeweg 16 Doornspijk”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085PA 16
Publicatiedatum
15-01-2019
Einddatum
26-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2018 het bestemmingsplan “Oude Hogeweg 16 Doornspijk” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan beoogt na afbraak van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, twee vrijstaande woningen met gezamenlijk bijgebouw toe te staan. Daarnaast worden in de bestaande bedrijfswoning twee woningen gerealiseerd. Op dit plan is het gemeentelijke beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) uit 2016 van toepassing.

Met ingang van woensdag 16 januari 2019 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg, themabalie vergunningen. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.BPOUDEHOGEWEG16-VST1

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht bij de gemeenteraad, met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage zijn gelegd, gedurende de termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde postadres. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn door degene die tijdig een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) wordt ingediend bij de Voorzieningen-rechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het bestemmings-plan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 15 januari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht