Vastgesteld exploitatieplan Horstkamp en De Dijkjes 4e herziening

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
22-01-2019
Einddatum
05-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken op grond van het bepaalde in artikel 6.14, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de raad van de gemeente Elburg op 17 december 2018 het exploitatieplan Horstkamp en De Dijkjes 4e herziening ongewijzigde vastgesteld heeft.

Aanleiding voor de herziening is dat de gemeente op grond van artikel 6.15 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht is om het exploitatieplan regelmatig te herzien en omdat een aantal onderdelen worden aangepast. De 4e herziening van het exploitatieplan Horstkamp en De Dijkjes is gericht op de onderdelen wijzigen van de fasering, de uitwerking van deelgebied De Dijkjes, het woningbouwprogramma, het toerekenen van kosten van openbare voorzieningen, het wijzigen van de kadastrale situatie en het indexeren van de prijzen.

Inzage

Met ingang van woensdag 23 januari 2019 ligt de vastgestelde vierde herziening van het exploitatieplan Horstkamp en De Dijkjes met de daarbij behorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, themabalie “Vergunningen”. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525 – 688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.075302-EPV1

Beroep

De vaststelling van deze herziening bevat structurele onderdelen. De wet biedt de mogelijkheid daartegen in beroep te gaan. Tegen het besluit tot vaststelling van de vierde herziening kunnen belanghebbenden die reeds een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht, met ingang van bovengenoemde datum van terinzagelegging van de stukken (23 januari 2019) gedurende de termijn van zes weken, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn door degene die tijdig een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) wordt ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 22 januari 2019.

Uitgelicht