Terinzagelegging wijzigingsplan en bouwplan ‘De Rietkraag 19 te Elburg’. Toepassing coördinatieregeling

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8082AA 19
Publicatiedatum
15-01-2019
Einddatum
26-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg zijn voornemens met toepassing van artikel 3.6. lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (AwB) het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Broeklanden 2015” te wijzigen. Deze planwijziging maakt het mogelijk om op het perceel De Rietkraag 19 een bedrijfsgebouw te realiseren, bedoeld voor een combinatie van bedrijvigheid en een zelfstandig administratiekantoor. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid.

Coördinatieregeling
Burgemeester en wethouders hebben bovendien besloten om hierbij de “Coördinatieverordening Wro Elburg 2016” toe te passen. Dit betekent dat het ontwerpwijzigingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning gecoördineerd worden behandeld en daarom tegelijkertijd in procedure worden gebracht. De rechtsbescherming is van toepassing op een combinatie van de twee besluiten. Belanghebbenden die een zienswijze indienen tegen de plannen kunnen daarna, door de toepassing van de coördinatieregeling, rechtstreeks in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen zowel het wijzigingsplan als de omgevingsvergunning. Dit betekent een vereenvoudiging en versnelling van de procedures.

Terinzagelegging
Met ingang van woensdag 16 januari 2018 liggen het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerp voor de omgevingsvergunning, met de daarbij behorende stukken en ontwerpbesluiten, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg, themabalie vergunningen. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.elburg.nl ,onder “Bekendmakingen”. Het ontwerpwijzigingsplan is te bekijken op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.WPRIETKRAAG19-ONT1

Reageren op de ontwerpbesluiten
Gedurende bovengenoemde periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het verkrijgen van informatie en/of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. Dijkhuis van het Domein Ruimte, telefoon 0525-688688. Van wat mondeling als zienswijze naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Het niet of niet tijdig naar voren brengen van zienswijzen, kan er in een later stadium toe leiden dat geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld tegen de definitieve besluiten.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een zienswijze, niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze dient te zijn voorzien van een handtekening.

Elburg, 15 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Elburg.

Bijlagen

Uitgelicht