Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Uiterwaardenstraat 19 te Elburg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081HJ 19
Publicatiedatum
15-01-2019
Einddatum
26-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken de ter inzagelegging bekend van het ontwerp van de 1e partiële herziening van het bestemmingsplan industrieterrein “Kruismaten 2012” (Uiterwaardenstraat 19, Elburg).

Met de bestemmingsplanherziening worden de juridische mogelijkheden gecreëerd om een bedrijfswoning te realiseren bovenop het bestaande bedrijfspand Uiterwaardenstraat 19. Tegelijkertijd komen de mogelijkheden van de bouw van twee bedrijfswoningen op het naastgelegen perceel Uiterwaardenstraat 17 te vervallen.

Met ingang van woensdag 16 januari tot en met 26 februari 2019 liggen het ontwerpraadsbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg, themabalie ‘Vergunningen’. U kunt hiervoor een afspraak maken via http://afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. De stukken kunnen ook worden geraadpleegd via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.PH1INDKRUISMA2012-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan c.a. en het ontwerpraadsbesluit naar voren brengen bij de gemeenteraad van Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Voor het verkrijgen van informatie of het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. Dijkhuis van het Domein Ruimte (tel. 06-44634546). Van wat mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Het niet of niet op tijd naar voren brengen van zienswijzen kan er in een later stadium toe leiden dat geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld tegen de definitieve besluiten.

Elburg, 15 januari 2019,

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Bijlagen

Uitgelicht