Ontwerp-omgevingsvergunningen Vossenakker: Kruidenlaan, Bieslookpad, Vliersingel te Elburg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
12-02-2019
Einddatum
26-03-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) drie omgevingsvergunningen te verlenen aan Vossenakker v.o.f. voor het bouwen van:
- 4 woningen op het perceel Vliersingel, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 854;
- 11 woningen op het perceel Vliersingel, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 821; en
- 23 woningen met bergingen op de percelen Kruidenlaan, Bieslookpad, Vliersingel, kadastraal bekend gemeente Elburg, nummer 850.

Op de percelen waarop de bouwactiviteiten zullen worden uitgevoerd zijn de bestemmingsplannen “Vossenakker, 1e uitwerking” en “1e Partiële herziening bestemmingsplan Vossenakker” van toepassing.

Op grond van het bepaalde in artikel 7.1 van de planregels van het bestemmingsplan “Vossenakker, 1e uitwerking” zijn de gronden bestemd voor het wonen in woongebouwen, terwijl gevraagd is wonen in woonhuizen. Artikel 7.2.1 van de planregels van dit bestemmingsplan bepaalt verder dat er sprake is van een mini-male hoogte waaraan moet worden voldaan.

Op grond van artikel 4.3 van de planregels van het bestemmingsplan “1e Partiële herziening bestemmingsplan Vossenakker” mag op de gronden niet gebouwd worden voor zover de uitwerking nog geen rechtskracht heeft.

De plannen zijn dus in strijd met de geldende bestemmingsplannen.

Voor de drie aanvragen zijn de uitwerkingsplannen “1e Partiële herziening bestemmingsplan Vossenakker, 1e uitwerking” en “Vossenakker, 2e uitwerking, tevens 1e wijziging” voorbereid. Deze uitwerkingsplannen zijn inmiddels op 18 september 2018 vastgesteld. De uitwerkingsplannen en de door de aanvrager ingediende motivering vormen de ruimtelijke onderbouwing voor de ingediende aanvragen dienen.

Met ingang van woensdag 13 februari 2019, liggen de ontwerp-omgevingsvergunningen en de ontwerp verklaringen van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688 688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVVOSSENAKKER4W-ONT1
http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVVOSSENAKKER11W-ONT1
http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVVOSSENAKKER23W-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouder, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw A. Haja van domein Dienstverlening of mevrouw J. de Graaf-Boonen van domein Ruimte.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een ziens-wijze, niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze dient te zijn voorzien van een handtekening.

Elburg, 12 februari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht