Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
19-02-2019
Einddatum
03-04-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van 28 januari 2019 het bestemmingsplan “Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018” gewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting
Het bestemmingsplan “Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018” betreft een herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied Elburg 2012” op onderdelen. Bij deze herziening op onderdelen zijn ook de partiële herzieningen en wijzigingen overgenomen, zodat deze via één bestemmingsplan raadpleegbaar zijn. Ook is een aantal perceelsgerichte wijzigingen in het bestemmingsplan verwerkt.

Wijzigingen
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aangebracht in de verbeelding, de planregels en de verbeelding. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit, de hierbij behorende zienswijzennota en de hierin opgenomen wijzigingsvoorstellen, waarin ook de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen.

Terinzagelegging
Met ingang van woensdag 20 februari 2019 ligt het raadsbesluit met de daarbij behorende stukken en het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, themabalie Vergunningen. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tevens kunnen deze stukken gedurende de genoemde periode worden geraadpleegd via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.BPBUITENGEB2018-VST1

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden die een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht, met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage zijn gelegd, gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te Den Haag. Tevens kan in die periode door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen die de raad in het bestemmingsplan heeft opgenomen.
Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding van het plan
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn door degene die tijdig een beroepsschrift heeft ingediend ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 19 februari 2019.
Burgemeester en wethouders voornoemd.

Uitgelicht