Besluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. het ontwerpbestemmingsplan “Paterijstraat – Poshuis” ten behoeve van het plandeel Paterijstraat 4 in Elburg

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081TA 4
Publicatiedatum
27-02-2019
Einddatum
10-04-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een geluidsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van de Wet geluidhinder, hogere waarden vastgesteld voor twee te bouwen appartementengebouwen op het plandeel Paterijstraat 4 in Elburg.

Uit het akoestisch onderzoek, dat is uitgevoerd in het kader van de bouw van de appartementengebouwen, blijkt dat de geluidbelasting veroorzaakt door de Paterijstraat de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting overschrijdt. Om de appartementengebouwen te kunnen bouwen zijn hogere waarden vastgesteld.

Het besluit en het rapport van het akoestisch onderzoek ‘wegverkeerslawaai voor het bouwplan van 2 torens van 2x10 appartementen aan de Paterijstraat 4 te Elburg’ liggen voor een ieder met ingang van woensdag 27 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen in het gemeentehuis. De stukken kunnen op afspraak worden ingezien, maak uw afspraak via afspraak.elburg.nl. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen via internet: www.elburg.nl/bekendmakingen

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk (zie colofon)

Tegen betaling zijn kopieën van de stukken verkrijgbaar.

Voor meer informatie wat betreft de Hogere grenswaarden kunt u contact opnemen met mevrouw M. Fikse, team Toezicht en Handhaving.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem

Bijlagen

Uitgelicht