Zakelijke beschrijving Anterieure exploitatieovereenkomst voor de percelen gelegen in plangebied Hokseberg te ‘t Harde.

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8084PH 1
Publicatiedatum
29-06-2021
Einddatum
10-08-2021
Kaart behorende bij: Zakelijke beschrijving Anterieure exploitatieovereenkomst voor de percelen gelegen in plangebied Hokseberg te ‘t Harde.

Beschrijving

Dit is een zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening ter uitvoering van en behorende bij de publicatie op grond van artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening.

De gemeente Elburg heeft op 15 juni 2021 een anterieure overeenkomst gesloten voor de percelen gelegen ten zuiden van de Stadsweg en tegenover MFC Aperloo te ‘t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummers 3890 (gedeeltelijk), 6969, 6970 (gedeeltelijk), 7046, 7047 (gedeeltelijk), 7049, 706 (gedeeltelijk), 709, 1737 (gedeeltelijk), 7786 en 7787 (gedeeltelijk).

De anterieure overeenkomst is gesloten met Prins Project B.V. te ‘t Harde (hierna te noemen: “de exploitant”) en heeft betrekking het door de exploitant in exploitatie brengen van het plan Hokseberg.

In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om het planologisch mogelijk te maken dat op de locatie woningbouw wordt gerealiseerd. Verder is overeengekomen dat de exploitant de openbare voorzieningen conform de eisen van de gemeente ten aanzien van riolering, wegen en overige verharding, straatmeublilair, openbaar groen, etc. aanlegt en de bouwterreinen bouw- en woonrijp maakt. Ook zal de exploitant een bijdrage aan de gemeente betalen voor gemaakte en te maken planologische kosten. Nadat de openbare voorzieningen zijn aangebracht, zal de exploitant de openbare ruimte voor een symbolisch bedrag aan de gemeente in eigendom en beheer overdragen.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.