Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Hokseberg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
23-03-2021
Einddatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Hokseberg

Beschrijving

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Elburg bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor ’t Harde - Hokseberg. Dat heeft het college van B&W op 9 maart 2021 besloten.

Het plangebied ’t Harde - Hokseberg ligt aan de Noordwest kant van ’t Harde tussen de Hokseberg, Schietsweg en Stadsweg. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de ontwikkeling van een woonzorgcomplex gericht op intramurale zorg en reguliere woningbouw.
Een concept ontwerpbestemmingsplan is opgestuurd naar verschillende overlegpartners voor een onafhankelijk advies. Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan in mei gereed zijn, waarna het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis van Elburg en digitaal via ruimtelijkeplannen.nl. Publicatie daarover vindt t.z.t. op de gebruikelijke manier plaats. Tijdens de inzageperiode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. Na de terinzagelegging worden alle ingekomen reacties behandeld en wordt het plan waar nodig aangepast.

Op dit moment liggen voor het bestemmingsplan nog geen stukken ter inzage en kan dan ook nog niet gereageerd worden op het bestemmingsplan.

Meer informatie over de plannen voor Hokseberg vindt u op de website www.wonenopdehokseberg.nl. Op deze site kunt u tevens een reactie geven op de plannen en/of u aanmelden indien u interesse heeft om in deze wijk te gaan wonen.

Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met de heer A. Voskamp van de afdeling Ruimte, telefonisch te bereiken via onze medewerkers van het KCC onder nummer 0525-688 688.

Elburg, 16 maart 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.