Verleende standplaatsvergunning Dhr J. Kroesen

Type bekendmaking
standplaatsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
19-11-2019
Einddatum
31-12-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

De heer J. Kroesen: innemen van een standplaats voor de verkoop van brood, koek en banket op de dinsdag-ochtenden op de weekmarkt welke gehouden wordt op het parkeerterrein ’t Schootsveld aan de Zwolscheweg te Elburg.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. U kunt een gemotiveerd bezwaarschrift, binnen zes weken na de verzend-datum van de beschikking (19 november 2019) indienen bij de burgemeester van de gemeente Elburg, Postbus 70 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter: Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

19 november 2019.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem