Verleende omgevingsvergunningen eerste en tweede fase voor het bouwen van een kleine woning met garage op het perceel Glindeweg 3A te Doornspijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085SN 3 A
Publicatiedatum
02-02-2021
Einddatum
17-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunningen eerste en tweede fase voor het bouwen van een kleine woning met garage op het perceel Glindeweg 3A te Doornspijk

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunningen eerste fase en tweede fase hebben verleend voor het bouwen van:

- een kleine woning met garage op het perceel Glindeweg 3A te Doornspijk, kadastraal bekend als gemeente Doornspijk, sectie D, nummers 5275 en 5278.

Op het perceel waarop de bouwactiviteiten zullen worden uitgevoerd is het bestemmingsplan “Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018” van toepassing. De aangevraagde kleine woning met een inhoud van 375 m3 komt op een andere plek dan de bestaande locatie. De kleine woning wordt ook gedeeltelijk buiten het bestemmingsvlak ‘Wonen – Kleine woning’ herbouwd en dus voor een deel binnen het bestemmingsvlak ‘Wonen’, waar reeds al één bestaande reguliere woning aanwezig is. Het project voldoet verder ook niet aan de maximale goot- en bouwhoogte die volgens de planregels zijn toegestaan bij een kleine woning. De goot-hoogte van het voorste gedeelte van de rechterzijgevel van het hoofdgebouw bedraagt over een lengte van ± 3,6 m net geen 3,3 m en de bouwhoogte van het hele hoofdgebouw bedraagt 7,6 m.

Het bouwplan is dus in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de strijdigheid op te heffen wordt de omgevingsvergunning eerste fase voor de activiteit ‘planologisch strijdig gebruik’ met toepassing van het projectafwijkingsbesluit ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo verleend. In dit kader dient een ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden, waaruit blijkt dat het bouwplan niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Voor de aanvraag omgevingsvergunning eerste fase is het document “Ruimtelijke onderbouwing Percelen naast Glindeweg 3 te Doornspijk” opgesteld en akkoord bevonden.

De omgevingsvergunning tweede fase heeft betrekking op de activiteit ‘bouwen’.

Met ingang van woensdag 3 februari 2021, liggen de verleende omgevingsvergunningen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688.

Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVGLINDEWEG3A-VST1

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit een beroepsschrift indienen binnen zes weken na de dag van terinzagelegging ervan bij de rechtbank Gelderland locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Door het aantekenen van het beroep wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland locatie Arnhem.

Elburg, 2 februari 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.