Verleende loterijvergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de Kansspelen - De Elburger Volleybal Vereniging

Type bekendmaking
loterijvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081VS 33
Publicatiedatum
10-12-2019
Einddatum
21-01-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg hebben vergunning verleend voor:

Beschrijving

De Elburger Volleybal Vereniging heeft een vergunning ontvangen voor het organiseren van een verloting. De verkoop vindt plaats van 16 maart tot 12 april 2020. De trekking vindt plaats op 4 juli 2020, Tijdens het Beachvolleybal toernooi in Elburg. Verzonden: 4 december 2019.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. Zie colofon.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem