Vaststelling van het uitwerkingsplan Broeklanden fase II (gemeentewerf en milieustraat)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
29-06-2021
Einddatum
11-08-2021
Kaart behorende bij: Vaststelling van het uitwerkingsplan Broeklanden fase II (gemeentewerf en milieustraat)

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat ze op 22 juni 2021 het uitwerkingsplan Broeklanden fase II (gemeentewerf en milieustraat) ongewijzigd hebben vastgesteld.

Het plangebied ligt noordwestelijk in het gebied Broeklanden fase II, direct aangrenzend aan de eerste fase van het bedrijventerrein Broeklanden. Het plan voorziet in een planologische regeling voor het opheffen van de strijdigheid met betrekking tot het bebouwingsoppervlak zodat de plannen voor de milieustraat en de gemeentewerf uitgevoerd kunnen worden. De activiteiten op zich zijn volgens het bestemmingsplan wel toegestaan.

Met ingang van woensdag 30 juni 2021 ligt het uitwerkingsplan voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688 688. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.PH1UP1BROEKLANDEN-VST1

Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan kunnen belanghebbenden, gedurende zes weken, met ingang van de dag na die waarop het uitwerkingsplan ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State via hetzelfde postadres.

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer tijdens de beroepstermijn een schorsingsverzoek is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 29 juni 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.