Vaststelling van het bestemmingsplan "Wildemaet 2019"

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
01-10-2019
Einddatum
12-11-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat de gemeenteraad op 16 september 2019 het bestemmingsplan "Wildemaet 2019" te Elburg gewijzigd te heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is een aanpassing van het bestaande bestemmingsplan om de bouw van 5 woningen op de voormalig schoollocatie mogelijk te maken.

Met ingang van woensdag 02 oktober 2019 liggen het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg, themabalie vergunningen. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.BPWILDEMAET2019-VST1

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht bij de gemeenteraad, met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage zijn gelegd, gedurende de termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde postadres. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Elburg, 01 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht