Vastgesteld exploitatieplan Broeklanden fase 2, 1e herziening

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
28-01-2020
Einddatum
11-03-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken op grond van het bepaalde in artikel 6.14, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat de raad van de gemeente Elburg op 20 januari 2020 het exploitatieplan Broeklanden fase 2, 1e herziening ongewijzigd vastgesteld heeft. Aanleiding voor de herziening is dat de gemeente op grond van artikel 6.15 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht is om het exploitatieplan Broeklanden fase 2 te herzien, vanwege de wijziging van de looptijd, parameters, de inbrengwaarde, het stellen van regels en de uitwerking van fase 2 van het bestemmingplan Bedrijventerrein Broeklanden 2015.

Inzage
Met ingang van woensdag 29 januari 2019 ligt het raadsbesluit en het vastgestelde exploitatieplan Broeklanden fase 2, 1e herziening c.a. gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, themabalie ‘Vergunningen’. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525 – 688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.
Tevens kunnen de stukken gedurende de bovengenoemde periode worden geraadpleegd op de landelijke website onder: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.UP1BROEKLANDEN2015-EPV2

Beroep
De vaststelling van deze herziening bevat structurele onderdelen. De wet biedt de mogelijkheid daartegen in beroep te gaan. Tegen het besluit tot vaststelling kunnen belanghebbenden die reeds een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht, met ingang van bovengenoemde datum van ter inzagelegging van de stukken (29 januari 2020) gedurende de termijn van zes weken, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn door degene die tijdig een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) wordt ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.