Vastgesteld bestemmingsplan Heidezoom 2019

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
14-07-2020
Einddatum
26-08-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Heidezoom 2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad op 29 juni 2020 het bestemmingsplan Heidezoom 2019 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de realisatie van 32 woningen als afronding van de woonwijk Heidezoom in ’t Harde.

Met ingang van woensdag 15 juli 2020 ligt het bestemmingsplan Heidezoom 2019 ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.BPHEIDEZOOM2019-VST1

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken, met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage zijn gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde postadres.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer tijdens de beroepstermijn een schorsingsverzoek is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 14 juli 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.