Terrasvergunning - heer en mevrouw Zoet-van Wezep

Type bekendmaking
terrasvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081EG 5
Publicatiedatum
09-02-2021
Einddatum
23-03-2021
Kaart behorende bij: Terrasvergunning - heer en mevrouw Zoet-van Wezep De burgemeester van de gemeente Elburg heeft vergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan de heer en mevrouw Zoet-van Wezep van Stadscafé De Tapperij / Hotel Elburg is vergunning verleend op grond van artikel 2:28 A.P.V. gemeente Elburg. Dit betreft een terrasvergunning op gemeentegrond. Verzonden op 3 februari 2021.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. U kunt een gemotiveerd bezwaarschrift, binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking indienen bij de burgemeester van de gemeente Elburg, Postbus 70 8080 AB Elburg. Zie verder de colofon.

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Bosman, team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer: 0525-688688.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem