Terinzagelegging van het ontwerpuitwerkingsplan Broeklanden fase II (gemeentewerf en milieustraat)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Terinzagelegging van het ontwerpuitwerkingsplan Broeklanden fase II (gemeentewerf en milieustraat)

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken de terinzagelegging bekend van het ontwerpuitwerkingsplan Broeklanden fase II (gemeentewerf en milieustraat). Dit op grond van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het plangebied ligt noordwestelijk in het gebied Broeklanden fase II, direct aangrenzend aan de eerste fase van het bedrijventerrein Broeklanden. Het plan voorziet in een planologische regeling voor het opheffen van de strijdigheid met betrekking tot het bebouwingsoppervlak zodat de plannen voor de milieustraat en de gemeentewerf uitgevoerd kunnen worden. De activiteiten op zich zijn volgens het bestemmingsplan wel toegestaan.

Met ingang van woensdag 29 april 2021 ligt het ontwerpuitwerkingsplan voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688 688. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.PH1UP1BROEKLANDEN-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M. Haaksema (tel. 0525-688688). Van de mondelinge zienswijze wordt een samenvatting gemaakt.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een zienswijze niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze moet voorzien zijn van een handtekening.

Elburg, 28 april 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.