Terinzagelegging van het ontwerpexploitatieplan Broeklanden fase 2, 1e herziening en het ontwerpraadsbeslui

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
02-07-2019
Einddatum
13-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken op grond van het bepaalde in artikel 6.14, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de ter inzagelegging bekend van het ontwerpexploitatieplan Broeklanden fase 2, 1e herziening en het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling van het ontwerpexploitatieplan Broeklanden fase 2, 1e herziening. Aanleiding voor de herziening is dat de gemeente op grond van artikel 6.15 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht is om het exploitatieplan Broeklanden fase 2 te herzien, vanwege de wijziging van de looptijd, parameters, de inbrengwaarde, het stellen van regels en de uitwerking van fase 2 van het bestemmingplan Bedrijventerrein Broeklanden 2015 dat eveneens ter inzage ligt.

Met ingang van woensdag 3 juli 2019 liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpexploitatieplan Broeklanden fase 2, 1e herziening c.a. gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, themabalie ‘Vergunningen’. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525 – 688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Tevens kunnen de stukken gedurende de bovengenoemde periode worden geraadpleegd op de landelijke website onder: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.UP1BROEKLANDEN2015-EPO2

Gedurende bovengenoemde termijn van de ter inzageligging kan een belanghebbende (eigenaar of zakelijk gerechtigde) naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze inzake het ontwerp 1e herziening van het exploitatieplan c.a. en het ontwerpraadsbesluit naar voren brengen bij de gemeenteraad van Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met de heer W. Weessies, de heer M. Beute of de heer M. Haaksema (tel. 0525-688688). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Uitgelicht