Terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuiderzeestraatweg Oost 100 en 102

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LE 102
Publicatiedatum
21-04-2020
Einddatum
02-06-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken de ter inzagelegging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan “Zuiderzeestraatweg Oost 100 en 102”.

Met het bestemmingsplan wordt de huidige bestemming “Manege, met bedrijfswoning” omgezet naar de afzonderlijke bestemmingen “Bedrijf” en “Wonen”. Binnen de bestemming bedrijf zijn bedrijven met milieucategorie 2 toegestaan. De bedoeling is dat hier een hekwerkenbedrijf gevestigd word. De bestaande bedrijfswoning wordt gesloopt en de nieuwe woning komt aan de linkerkant van de bestaande hal. De hal zal worden gebruikt voor de opslag van hekwerken en materialen. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is voor het geheel een inrichtingsplan opgesteld. De uitvoering daarvan is als kwalitatieve verplichting in de bestemmingsregels is opgenomen. 

Met ingang van woensdag 22 april 2020 tot en met dinsdag 2 juni 2020 liggen het ontwerpraadsbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg, themabalie ‘Vergunningen’. U kunt hiervoor een afspraak maken via http://afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. De stukken kunnen ook worden geraadpleegd via:

- de website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.BPZUIDERO100EN102-ONT1.

Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan c.a. en het ontwerpraadsbesluit naar voren brengen bij de gemeenteraad van Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Voor het verkrijgen van informatie of het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen. Van wat mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. Het niet of niet op tijd naar voren brengen van zienswijzen kan er in een later stadium toe leiden dat geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld tegen de definitieve besluiten.

Elburg, 21 april 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd.

Bijlagen