Terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Nieuwstadsweg 23.

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081AA 23
Publicatiedatum
15-06-2021
Einddatum
27-07-2021
Kaart behorende bij: Terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Nieuwstadsweg 23.

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan Nieuwstadsweg 23.

Het plangebied ligt aan de Nieuwstadsweg 23 te Elburg. Hier bevindt zich een agrarisch hulpbedrijf. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor:

- de verplaatsing van een gedeelte van de bedrijfsactiviteiten naar een andere locatie. De verplaatsing betreft de opslag van mest en de verplaatsing van de stalling, het wassen en het tanken van de transportcombinaties die niet bij het loonwerkbedrijf behoren;

- de verkleining van de bedrijfsbestemming met ca. 2.000 m2, waarvan 1.750 m2 van functie wordt gewijzigd naar een woonbestemming;

- de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw.

Bij het bestemmingsplan is een m.e.r.-(beoordelings)procedure niet noodzakelijk. De effecten van het bestemmingsplan op het milieu en de omgeving zijn in het bestemmingsplan beschreven. De nodige onderzoeken zijn daarbij gevoegd.

Met ingang van woensdag 16 juni 2021 tot en met dinsdag 27 juli 2021 ligt het ontwerpbestemmings-plan met de daarbij behorende bijlagen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.BPNIEUWSTADSWEG23-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan c.a. en het ontwerpraadsbesluit naar voren brengen bij de gemeenteraad van Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Voor het verkrijgen van informatie of het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer P. de Haas van het Domein Ruimte. Van wat mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een zienswijze niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze moet voorzien zijn van een handtekening.

Elburg, 15 juni 2021

Burgemeester en wethouders.