Terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Mezenbergerweg 7 (Hoeve Klaphek)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085ST 7
Publicatiedatum
23-03-2021
Einddatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Mezenbergerweg 7 (Hoeve Klaphek)

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan Mezenbergerweg 7 (Hoeve Klaphek). Dit op grond van het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het plangebied is gelegen aan de Mezenbergerweg 7, 9a en 18d te Doornspijk, hier bevindt zich landgoed Hoeve Klaphek. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor:

  • het ontwikkelen van het totale landgoed tot een karakteristiek samenhangend geheel met behoud van en terugkeer van natuurhistorische onderdelen;
  • het openstellen van het landgoed met zijn wandelpaden voor breder publiek;
  • het verbinden van drie erven tot een landgoed, zowel in vormgeving als kleurstelling;
  • het vervangen van de bestaande woning Mezenbergerweg 9a en het realiseren van nieuwe bebouwing in de vorm van winterhuisvesting voor grote grazers, machineberging, opslagruimte voor stro, een uitbreiding van de schapenschuur en een uitbreiding van de woning Mezenbergerweg 18d met een aanbouw.

Bij het bestemmingsplan is een m.e.r.-(beoordelings)procedure niet noodzakelijk. Dit blijkt uit de aanmeldingsnotitie m.e.r. De effecten van het bestemmingsplan op het milieu en de omgeving zijn in het bestemmingsplan beschreven. De nodige onderzoeken zijn daarbij gevoegd.

Met ingang van woensdag 24 maart 2021 ligt het bestemmingsplan Mezenbergerweg 7 (Hoeve Klaphek) voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.MEZENBERGERWEG7-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpraadsbesluit naar voren brengen bij de gemeenteraad van Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen. Van de mondelinge zienswijze wordt een samenvatting gemaakt.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een zienswijze niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze moet voorzien zijn van een handtekening.

Elburg, 23 maart 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd.