Terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Gerichtenweg 21 Doornspijk.

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085PW 21
Publicatiedatum
15-06-2021
Einddatum
27-07-2021
Kaart behorende bij: Terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Gerichtenweg 21 Doornspijk.

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Gerichtenweg 21 Doornspijk”.

Met het bestemmingsplan wordt invulling gegeven aan het beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB-beleid). In ruil voor de sloop van een bestaande woning en bedrijfsgebouwen wordt de bouw van twee nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is voor het geheel een inrichtingsplan opgesteld. De uitvoering daarvan is als kwalitatieve verplichting in de bestemmingsregels opgenomen.

Met ingang van woensdag 16 juni 2021 tot en met dinsdag 27 juli 2021 liggen het ontwerpraadsbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.BPGERICHTENWEG21-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan c.a. en het ontwerpraadsbesluit naar voren brengen bij de gemeenteraad van Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Voor het verkrijgen van informatie of het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer A. Haga van het Domein Ruimte. Van wat mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een zienswijze niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze moet voorzien zijn van een handtekening.

Elburg, 15 juni 2021

Burgemeester en wethouders.

Bijlagen