Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Wildemaet 2019” met bijlagen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
21-05-2019
Einddatum
02-07-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de ter inzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan “Wildemaet 2019” en het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling van het plan.

Plangebied
Het ontwerpbestemmingsplan betreft een actualisatie van het geldende bestemmingsplan “Wildemaet” uit 2012 voor de locatie aan de Wildemaetstraat te Elburg, direct gelegen ten oosten van speelterrein ‘Wildebras’ te Elburg. Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het beschermde stadsgezicht.

Doel van het ontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan “Wildemaet” is opgesteld om de bouw van 5 woningen mogelijk te maken. Het huidige bestemmingsplan biedt onvoldoende mogelijkheden om tot een passende invulling van de locatie te komen en het is nodig om het bestemmingsplan op onderdelen te herzien. Onder andere is de centrale ontsluiting van de woningen vervangen door een ontsluiting per individueel bouwperceel en zijn de bouwvlakken voor de woningen deels veranderd en verplaatst.

Ter inzage en indienen zienswijzen
Het ontwerp van het bestemmingsplan “Wildemaet 2019”, bestaande uit de verbeelding, de toelichting, de planregels met de bijlagen, het inspraak- en vooroverlegverslag en het ontwerpraadsbesluit liggen met ingang van 22 mei 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Om het ontwerpbestemmingsplan in te zien kan een afspraak worden gemaakt via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.BPWILDEMAET2019-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpraadsbesluit naar voren brengen bij de gemeenteraad van Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met dhr. Anne Haga (tel. 0525-688688). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een samenvatting gemaakt.

Elburg, 22 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Elburg voornoemd.

Bijlagen

Uitgelicht