Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “De Kopse Waard” met bijlagen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
07-07-2020
Einddatum
18-08-2020
Kaart behorende bij: Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “De Kopse Waard” met bijlagen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan De Kopse Waard, het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling van het plan. Dit op grond van het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Plangebied

Het plangebied ligt aan het begin van het Havenkanaal bij de oude botenhelling.

Doel van het ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de realisatie van 5 woningen, een nieuwe botenhelling en een recreatiegebied met boulevard.

Ter inzage en indienen zienswijzen

De effecten van het bestemmingsplan op het milieu en de omgeving zijn in het bestemmingsplan beschreven. De nodige onderzoeken zijn daarbij gevoegd. Met ingang van woensdag 8 juli ligt het bestemmingsplan De Kopse Waard voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.PH10BUITENGEB2012-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpraadsbesluit naar voren brengen bij de gemeenteraad van Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen. Van de mondelinge zienswijze wordt een samenvatting gemaakt.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een zienswijze niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze moet voorzien zijn van een handtekening.

Elburg, 7 juli 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Bijlagen