Terinzagelegging beeldkwaliteitplan “Wildemaet 2019” met bijlagen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
21-05-2019
Einddatum
02-07-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van het beeldkwaliteitplan voor het plangebied ‘Wildemaet 2019” in Elburg met ingang van woensdag 22 mei 2019 voor een ieder ter inzage ligt. Het betreft een beeldkwaliteitplan behorend bij het bestemmingsplan “Wildemaet 2019”.

Doel van het beeldkwaliteitplan
Voor de ontwikkeling van 5 woningen op de voormalige schoollocatie aan de Wildemaetstraat te Elburg is, behorende bij het bestemmingsplan “Wildemaet” in 2012 een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het huidige beeldkwaliteitplan biedt echter onvoldoende mogelijkheden om tot een passende invulling van de locatie te komen en het is nodig om het beeldkwaliteitplan op onderdelen te herzien.

Ter inzage en indienen zienswijzen
Het beeldkwaliteitplan, het ontwerpraadsbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 mei 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Om het beeldkwaliteitplan in te zien kan een afspraak worden gemaakt via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. De stukken kunnen gedurende bovengenoemde periode eveneens worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.elburg.nl onder Bekendmakingen Elburg/Bestemmingsplan.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze inzake het beeldkwaliteitplan en het ontwerpraadsbesluit naar voren brengen bij de gemeenteraad van Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met dhr. Anne Haga (tel. 0525-688688). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een samenvatting gemaakt.

Elburg, 22 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Elburg voornoemd.

Bijlagen

Uitgelicht