Ter inzagelegging van het ongewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan ‘Bedrijventerrein Broeklanden 2019’ te Elburg en het besluit c.a.

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
10-12-2019
Einddatum
22-01-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Elburg maken op grond van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de ter inzagelegging bekend van de ongewijzigde vaststelling van uitwerkingsplan ‘Bedrijventerrein Broeklanden 2019’ en het daarbij behorende collegebesluit c.a. Het plan betreft een uitwerking van een deel van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Broeklanden 2015’.

Met ingang van 11 december 2019 ligt het vastgestelde uitwerkingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het vaststellingsbesluit c.a. voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, themabalie ‘Vergunningen’. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. Tevens kunnen de stukken gedurende de bovengenoemde periode worden geraadpleegd via de landelijke website onder: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.UP1BROEKLANDEN2015-VST1

Tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan, kunnen belanghebbenden die reeds een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht, met ingang van de dag na die waarop het besluit met het uitwerkingsplan c.a. ter inzage is gelegd gedurende de termijn van zes weken, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep in stelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn door degene die tijdig een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) wordt ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 10 december 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd.