Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. het ontwerpbestemmingsplan “Zuiderzeestraatweg Oost 100 en 102”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LE 102
Publicatiedatum
21-04-2020
Einddatum
02-06-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens hogere waarden vast te stellen voor een te bouwen woning op het perceel Zuiderzeestraatweg Oost 102 in Elburg.

Uit het akoestisch onderzoek, dat is uitgevoerd in het kader van de bouw van de woningen, blijkt dat de geluidbelasting veroorzaakt door de Zuiderzeestraatweg Oost 102 de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting overschrijdt. Om de woning te kunnen bouwen moeten hogere waarden worden vastgesteld.

Het ontwerpbesluit en het rapport van het akoestisch onderzoek ‘Zuiderzeestraatweg Oost 102 te Elburg’ liggen voor een ieder met ingang van woensdag 22 april 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen via internet: www.elburg.nl/bekendmakingen/bestemmingsplan

Tegen betaling zijn kopieën van de stukken verkrijgbaar.

Belanghebbenden kunnen binnen voornoemde termijn naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. U kunt aangeven om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw M. Fikse, tel: 0525-688688.

Voor meer informatie wat betreft de hogere grenswaarde kunt u eveneens contact opnemen met bovengenoemd persoon.
 

Elburg, 21 april 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Bijlagen