Ontwerp omgevingsvergunningen eerste en tweede fase voor het bouwen van een kleine woning met garage op het perceel Glindeweg 3A te Doornspijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085SN 3
Publicatiedatum
07-07-2020
Einddatum
18-08-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp omgevingsvergunningen eerste en tweede fase voor het bouwen van een kleine woning met garage op het perceel Glindeweg 3A te Doornspijk

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning eerste fase en tweede fase te verlenen voor het bouwen van:
- een kleine woning met garage op het perceel Glindeweg 3A te Doornspijk, kadastraal bekend als gemeente Doornspijk, sectie D, nummers 5275 en 5278.

Op het perceel waarop de bouwactiviteiten zullen worden uitgevoerd is het bestemmingsplan “Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018” van toepassing. De aangevraagde kleine woning met een inhoud van 375 m3 komt op een andere plek dan de bestaande locatie. De kleine woning wordt ook gedeeltelijk buiten het be-stemmingsvlak ‘Wonen – Kleine woning’ herbouwd en dus voor een deel binnen het bestemmingsvlak ‘Wonen’, waar reeds al één bestaande reguliere woning aanwezig is. Het project voldoet verder ook niet aan de maximale goot- en bouwhoogte die volgens de planregels zijn toegestaan bij een kleine woning. De goot-hoogte van het voorste gedeelte van de rechterzijgevel van het hoofdgebouw bedraagt over een lengte van ± 3,6 m net geen 3,3 m en de bouwhoogte van het hele hoofdgebouw bedraagt 7,6 m.

Het bouwplan is dus in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de strijdigheid op te heffen wordt de omgevingsvergunning eerste fase voor de activiteit ‘planologisch strijdig gebruik’ met toepassing van het projectafwijkingsbesluit ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo verleend. In dit kader dient een ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden, waaruit blijkt dat het bouwplan niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Voor de aanvraag omgevingsvergunning eerste fase is het document “Ruimtelijke onder-bouwing Percelen naast Glindeweg 3 te Doornspijk” opgesteld.

Gelijktijdig met de omgevingsvergunning eerste fase wordt de omgevingsvergunning tweede fase voorbereid en ter inzage gelegd. De omgevingsvergunning tweede fase heeft betrekking op de activiteit ‘bouwen’.

Met ingang van woensdag 8 juli 2020, liggen de ontwerp omgevingsvergunningen en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688.

Ook kunnen de stukken worden geraadpleegd via de website: http://www.ruimtelijkeplan-nen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVGLINDEWEG3A-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouder, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een ziens-wijze, niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze dient te zijn voorzien van een handtekening.

Elburg, 7 juli 2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.