Ontwerp-omgevingsvergunning uitbreiding Mogema aan de Industrieweg 9/Nijverheidsweg 12 te ‘t Harde

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8084GS 9
Publicatiedatum
20-04-2021
Einddatum
01-06-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp-omgevingsvergunning uitbreiding Mogema aan de Industrieweg 9/Nijverheidsweg 12 te ‘t Harde

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- het uitbreiden van een pand, het kappen van tien eiken en een beuk en het aanleggen van een uitweg op het perceel Industrieweg 9/Nijverheidsweg 12 te ‘t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummers 6985, 6651, 6709, 6711, 4151, 5756, 5757, 8115, 6710, 6279 en 9125.

Op het perceel waarop het project zal worden uitgevoerd is het bestemmingsplan “’t Harde 2009” en het be-stemmingsplan “1e Partiële herziening bestemmingsplan ‘t Harde” van toepassing. Op grond van het bepaalde in het bestemmingsplan “1e Partiële herziening bestemmingsplan ‘t Harde” mogen op gronden met de bestem-ming ‘Wonen’ alleen woningen gerealiseerd worden, zodat aanleggen van een uitweg op deze gronden niet mogelijk is. Daarnaast mag de maximale bouwhoogte van het gebouw 8,5 meter bedragen, terwijl de aange-vraagde uitbreiding van het bedrijfsgebouw een bouwhoogte van 9,35 meter heeft.

Het bouwplan is dus in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de strijdigheid op te heffen wordt de omgevingsvergunning met toepassing van het projectafwijkingsbesluit ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo verleend. In dit kader dient een ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden, waaruit blijkt dat het project niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening.

Voor de aanvraag is een ruimtelijke onderbouwing “Uitbreiding Mogema” opgesteld. Dit document vormt de ruimtelijke onderbouwing van dit project.

Met ingang van woensdag 21 april 2021, ligt de ontwerp-omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.OVINDUSTNIJVERHWEG-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouder, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw G. Rooks van domein Dienstverlening of mevrouw J. de Graaf-Boonen van domein Ruimte.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een ziens-wijze, niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze dient te zijn voorzien van een handtekening.

Elburg, 20 april 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.