Ontwerp-omgevingsvergunning: het bouwen van een loods, het aanbrengen van verharding en silo's en het uitbreiden van het bouwvlak op het perceel Zuiderzeestraatweg West 109 te Doornspijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085AC 109
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp-omgevingsvergunning: het bouwen van een loods, het aanbrengen van verharding en silo's en het uitbreiden van het bouwvlak op het perceel Zuiderzeestraatweg West 109 te Doornspijk

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- het bouwen van een loods, het aanbrengen van verharding en silo's en het uitbreiden van het bouwvlak op het perceel Zuiderzeestraatweg West 109 te Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie D, nummers 1428, 1429, 4803 en 4804.

Op het perceel waarop het project zal worden uitgevoerd is de beheersverordening “Elburg 2013 – meerdere locaties” en bestemmingsplan “Bedrijventerrein Doornspijk – De Glinde” van toepassing, waarbij het plandeel met de bestemming “Bedrijventerrein” van bestemmingsplan “Bedrijventerrein Doornspijk – De Glinde” is vernietigd bij uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 februari 2015. Hierdoor is voor het vernietigde deel van het plangebied het bestemmingsplan “Buitengebied” van 1980 van toepassing.

Volgens het bestemmingsplan “Buitengebied” van 1980 rust op het perceel de bestemming “Agrarisch”. Het initiatief is in strijd met de doeleindenomschrijving van de in dit bestemmingsplan opgenomen agrarische bestemming. Het bestemmingsplan Buitengebied van 1980, artikel 3, biedt geen rechtstreekse mogelijkheid om in de beoogde wijziging te voorzien.

Het initiatief is in strijd met de doeleindenomschrijving van de in dit bestemmingsplan opgenomen agrarische bestemming. De strijdigheid heeft betrekking op het gebruik van de gronden, het bouwvlak voor het plaatsen van de opslag en keerwanden en de activiteiten ten aanzien van de het loonwerk- en grondverzetbedrijf.

Om de strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen, wordt de omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wabo verleend. In dit kader dient een ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden, waaruit blijkt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Voor de aanvraag is de ruimtelijke onderbouwing "Verantwoording aanvraag handelen in strijd met ruimtelijke regels bedrijfssituatie (Zuiderzeestraatweg West 109/109a te Doornspijk)” opgesteld. Dit document vormt de ruimtelijke onderbouwing van dit project.

Met ingang van donderdag 29 april 2021, ligt de ontwerp-omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688 688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.OVZUIDERZEESTWW109-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouder, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw G. Rooks van domein Dienstverlening of mevrouw J. de Graaf-Boonen van domein Ruimte.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een zienswijze niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze dient te zijn voorzien van een handtekening.

Elburg, 28 april 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.