Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met garage op het perceel Zuiderzee-straatweg West 29 te Doornspijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085AA 23
Publicatiedatum
10-09-2019
Einddatum
23-10-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van:

- Een woning met garage op het perceel Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, kadastraal bekend als gemeente Doornspijk, sectie D, nummers 1788 en 2781.

Op het perceel waarop de bouwactiviteiten zullen worden uitgevoerd is het bestemmingsplan “Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018” van toepassing. Op grond van het bepaalde in artikel 25.2.1 onder f van de planregels van dit bestemmingsplan moet de inhoud van een woning maximaal 750 m3 mag bedragen. Artikel 25.2.1 van de planregels van het bestemmingsplan geeft verder aan dat woningen uitsluitend gebouwd mo-gen worden op de bestaande locatie binnen het bouwvlak. Herbouw van een woning is op grond van het bepaalde artikel 25.2.6 van de planregels uitsluitend toegestaan op de bestaande locatie binnen het bestemmingsvlak met inachtneming van het bepaalde in artikel 25.2.1.

Het bouwplan voldoet hier niet aan, omdat gevraagd wordt het bouwen van een woning met een inhoud van 1220 m3 (inclusief overkapping en uitbouwen) en een bijgebouw van 100 m2. De woning wordt deels buiten de bestaande locatie, maar binnen het bestemmingsvlak gebouwd.

Het bouwplan is dus in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de strijdigheid op te heffen wordt de omgevingsvergunning met toepassing van het projectafwijkingsbesluit ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo verleend. In dit kader dient een ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden, waaruit blijkt dat het bouwplan niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening.

Voor de aanvraag is een ruimtelijke onderbouwing “Doornspijk - Zuiderzeestraatweg West 29” ingediend en akkoord bevonden.

Met ingang van woensdag 11 september 2019, ligt de verleende omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn

kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via:

- de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVZUIDERZEESTRWW29-VST1

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van terinzagelegging ervan bij de rechtbank Gelderland locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Door het aantekenen van beroep wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland locatie Arnhem.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Elburg, 10 september 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht