Inrichting Legerplaats bij Oldebroek

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084HE 149
Publicatiedatum
14-05-2019
Einddatum
25-06-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij op 7 mei 2019 de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken heeft verlengd.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt tevens bekend dat de omgevingsvergunning is verleend.
Inrichting :            27B09 - Legerplaats bij Oldebroek
Locatie :               Eperweg 149, 8084 HE ’T Harde (gemeente Elburg)
Activiteit :              Bouwen
Voor :                    Nieuwbouw van een Shoothuis Lpl. Oldebroek
Aanvraagdatum :  19 maart 2019
Besluitdatum :       8 mei 2019
Bekendmaking :    8 mei 2019
Zaaknummer :       2019/0532

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport via telefoonnr. 088-489 00 00

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken, binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld het zaaknummer) en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Afdeling Juridische Zaken, postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Inlichtingen
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht