Binnengekomen aanvraag terras - Hotel Elburg / Stadscafé De Tapperij

Type bekendmaking
terrasvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081EG 5
Publicatiedatum
12-05-2020
Einddatum
23-06-2020
Bekendmaking De burgemeester van de gemeente Elburg maakt bekend dat hij de volgende aanvraag heeft ontvangen:

Beschrijving

Hotel Elburg / Stadscafé De Tapperij, Smedestraat 5 en 7 in Elburg heeft een uitbreiding van het bestaande terras aangevraagd. De uitbreiding is gelegen voor de beide panden, op gemeentegrond, gezien vanuit de horecagelegenheid.

De aanvraag ligt vanaf 12 mei 2020 gedurende een week ter inzage bij het team Openbare Orde en Veiligheid in het gemeentehuis. U dient hiervoor een afspraak te maken met onderstaand persoon. Eventuele belanghebbenden kunnen, gedurende deze termijn, schriftelijk of mondeling hun reactie over de aanvraag kenbaar maken. 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Bosman, telefoonnummer: 0525-688688.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem