Bestemmingsplan Nieuwstadsweg 17 gewijzigd vastgesteld

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081AA 17
Publicatiedatum
13-10-2020
Einddatum
25-11-2020
Kaart behorende bij: Bestemmingsplan Nieuwstadsweg 17 gewijzigd vastgesteld

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad op 28 september 2020 het bestemmingsplan Nieuwstadsweg 17 gewijzigd heeft vastgesteld.

Met het bestemmingsplan wordt de huidige bestemming ‘Bedrijven’ met de aanduiding ‘Tuincentrum’ omgezet naar de bestemming ‘Wonen’. Daarmee wordt de bouw van vier nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is voor het geheel een inrichtingsplan opgesteld.

Naar aanleiding van een aantal ingediende zienswijzen is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. Met de doorgevoerde wijzigingen wordt voorkomen dat het open landschap te veel wordt aangetast. Een onderbouwing van de doorgevoerde wijzigingen is opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende zienswijzennota.

Met ingang van woensdag 14 oktober 2020 ligt het bestemmingsplan “Nieuwstadsweg 17” voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad Plannen zoeken, vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingeven: NL.IMRO.0230.NIEUWSTADSWEG17-VST1;

Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • Een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • Een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • Overige belanghebbenden, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd.
Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, via hetzelfde postadres.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer tijdens de beroepstermijn een schorsingsverzoek is ingediend, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 13 oktober 2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.