Bestemmingsplan Kuijlmansweg 2 Doornspijk gewijzigd vastgesteld

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085RX 2
Publicatiedatum
13-10-2020
Einddatum
25-11-2020
Kaart behorende bij: Bestemmingsplan Kuijlmansweg 2 Doornspijk gewijzigd vastgesteld

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad op 28 september 2020 het bestemmingsplan Kuijlmansweg 2 Doornspijk gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de bouw van een nieuwe woning. Dit in ruil voor de sloop van bestaande bedrijfsgebouwen. De bestaande bedrijfswoning heeft een woonbestemming gekregen. Daarnaast zijn de bebouwingsmogelijkheden van de bestaande ‘kleine woning’ iets verruimd. Naar aanleiding van een ingediende zienswijze is de toelichting op het bestemmingsplan aangevuld met een passage over een in de nabijheid gelegen hogedruk gasleiding. Voor het overige is het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld, aangezien er verder geen zienswijzen zijn ingediend.

Met ingang van woensdag 14 oktober 2020 ligt het bestemmingsplan “Kuijlmansweg 2 Doornspijk” voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad Bestemmingsplannen, vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingeven: NL.IMR0.0230.BPKUIJLMANSWEG2-VST1;

Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • Een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • Een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • Overige belanghebbenden, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, via hetzelfde postadres.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer tijdens de beroepstermijn een schorsingsverzoek is ingediend, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 13 oktober 2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.