Bestemmingsplan Eperweg 3-5 ongewijzigd vastgesteld

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8084RB 3
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
03-02-2021
Kaart behorende bij: Bestemmingsplan Eperweg 3-5 ongewijzigd vastgesteld

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad op 14 december 2020 het bestemmingsplan Eperweg 3-5 in ‘t Harde heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het opwaarderen van zorgboerderij Westbroek, een nieuw te bouwen bezoekerscentrum voor A.Vogel en de herinrichting van het parkeerterrein.

Met ingang van woensdag 23 december ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.PH9BUITENGEB2018-VST1

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden, (aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht), gedurende zes weken, met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage zijn gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State via hetzelfde postadres.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer tijdens de beroepstermijn een schorsingsverzoek is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 22 december 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.