Bestemmingsplan Elburg - De Kopse Waard 2020 gewijzigd vastgesteld

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
03-02-2021
Kaart behorende bij: Bestemmingsplan Elburg - De Kopse Waard 2020 gewijzigd vastgesteld

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad op 14 december 2020 het bestemmingsplan Elburg - De Kopse Waard 2020 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de realisatie van 5 woningen en een recreatiegebied met botenhelling.

Met ingang van woensdag 23 december 2020 ligt het bestemmingsplan Elburg - De Kopse Waard 2020 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.PH10BUITENGEB2012-VST1

Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • (overige belanghebbenden, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht).

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State via hetzelfde postadres.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer tijdens de beroepstermijn een schorsingsverzoek is ingediend, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

Elburg, 22 december 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.