Bestemmingsplan ‘Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018’ onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
06-08-2019
Einddatum
17-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het op 28 januari 2019 gewijzigde vastgestelde uitwerkings-plan ‘Buitengebied Elburg 2012, actualisatie 2018’ onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan betreft een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Elburg 2012’ op onder-delen. Bij deze herziening op onderdelen zijn ook de partiële herzieningen en wijzigingen overgenomen, zodat deze via één bestemmingsplan raadpleegbaar zijn. Ook is een aantal perceelsgerichte wijzigingen in het be-stemmingsplan verwerkt.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aangebracht in de toelichting, de planregels en de verbeelding. Voor een overzicht van de wijzi-gingen wordt verwezen naar het raadsbesluit, de hierbij behorende zienswijzennota en de hierin opgenomen wijzigingsvoorstellen, waarin ook de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via: · de gemeentelijke website: www.elburg.nl onder Bouwen en verbouwen/Bestemmingsplannen/Geldende bestemmingsplannen of via · de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.BPBUITENGEB2018-VST1

Elburg, 6 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht