Besluitenlijst gemeenteraad 14 en 16 december 2020

Type bekendmaking
besluitenlijst
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
 • 8081LA 19
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Besluitenlijst gemeenteraad 14 en 16 december 2020

Beschrijving

 • De raad neemt afscheid van de raadsleden Dries Bos en Gertwin Visscher.
 • De raad stemt in met de toelating en beëdiging van de heer Erik Land tot raadslid.
 • De raad gaat zonder stemming akkoord met de aanleg van een grondstoffenstation bij bedrijventerrein Broeklanden. LEV legt een stemverklaring af dat ze tegen het voorstel zijn.
 • De raad gaat zonder stemming akkoord met het bestemmingsplan voor een bezoekerscentrum bij de Vogeltuinen in te harde.
 • De raad gaat zonder stemming akkoord met diverse belastingverordeningen.
 • De raad gaat zonder stemming akkoord met het controleplan en normenkader voor de accountants-controle.
 • De raad gaat zonder stemming akkoord met de benoeming van de nieuwe accountant.
 • De raad gaat zonder stemming akkoord met de laatste financiële rapportage over 2020. De CU legt een stemverklaring af maar is wel voor het voorstel.
 • De raad gaat zonder stemming akkoord met de deelname aan de werkgeversvereniging van de VNOG.
 • De raad gaat zonder stemming akkoord met het deelname experiment centrale stemopneming. Dit betekent dat de stemmen op de dag van de verkiezingen op lijstniveau worden geteld en dat de volgende dag op persoonsniveau wordt geteld.
 • De raad gaat zonder stemming akkoord met de stimuleringsregeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
 • De raad stemt in met het amendement van EB, LEV, VVD en PvdA voor een gewijzigde dekking voor het krediet Omgevingswet. De SGP stemt tegen. De raad gaat vervolgens zonder stemming akkoord met het gewijzigde voorstel.
 • De raad verwerpt de motie van EB, LEV en PvdA over de 5 woningen aan de Kopse Waard. De motie wordt zonder stemming aangenomen met de 14 stemmen van AB, CU, SGP, CDA, VVD voor en de 4 stemmen van EB, PvdA en LEV tegen. Voor het voorstel van het college, zijnde de vaststelling van het bestemmingsplan, geldt dezelfde stemverhouding.
 • De raad verwerpt de gewijzigde motie van de CU en PvdA over duurzaamheid op bedrijventerrein Broeklanden. De gewijzigde motie wordt verworpen met 10 stemmen van AB, SGP, VVD en CDA tegen en de 8 stemmen van CU, PvdA, LEV en EB voor. Het voorstel over de exploitatie en grondprijzen van Broeklanden II wordt zonder stemming aangenomen.
 • De afvalstoffenverordening wordt zonder stemming vastgesteld. De motie van de CU over de ja/ja sticker wordt ingetrokken door hen ingetrokken na een toezegging van het college om aandacht te vragen voor de ja/nee en nee/nee sticker via de huis-aan-huis.
 • De stemmen staken bij het amendement op de re-integratieverordening met 9 stemmen van CU, LEV en SGP tegen en de 9 stemmen van AB, CDA, EB, PvdA en VVD voor. Omdat de raad onvolledig is met de afwezigheid van de heer Van Andel wordt het amendement en de verordening in de raad van januari opnieuw in stemming gebracht.