Besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder t.b.v. het bestemmingsplan “Nieuwstadsweg 17 te Elburg”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081AA 17
Publicatiedatum
22-09-2020
Einddatum
03-11-2020
Kaart behorende bij: Besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder t.b.v. het bestemmingsplan “Nieuwstadsweg 17 te Elburg”

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van de Wet geluidhinder Hogere Waarden vastgesteld voor twee van de vier nieuw te bouwen woningen in het bestemmingsplan “Nieuwstadsweg 17 te Elburg”.

Uit een akoestisch onderzoek, dat is uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van voornoemd plangebied, blijkt dat de geluidbelasting veroorzaakt door de Flevoweg en de Nieuwstadsweg de ten hoogste toelaatbare gevelbelasting overschrijdt. Om de woningen te kunnen realiseren moeten hogere waarden worden vastgesteld.

Het besluit hogere waarden c.a. ligt voor een ieder met ingang van woensdag 23 september 2020 ter inzage. De stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Daarnaast kunt u de stukken raadplagen via internet: www.elburg.nl/bekendmakingen/bestemmingsplan.

Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Tegen het besluit tot vaststelling Hogere Waarden kunnen belanghebbenden die reeds een zienswijze bij de burgemeester en wethouders hebben ingebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht, met ingang van de dag na die waarop het besluit met het rapport c.a. ter inzage is gelegd, gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde postadres. Het besluit wordt in dat geval niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist. Het beroepschrift wordt pas in behandeling genomen nadat het griffierecht is betaald. Voor meer informatie en/of afspraak wat betreft de Hogere Grenswaarde kunt u contact opnemen met mevrouw M. Fikse, tel: 0525-688688.

Voor meer informatie wat betreft de Hogere Grenswaarde kunt u eveneens contact opnemen met bovengenoemd persoon.

Bijlagen