Berkenweg 9 en 13, 8085 RT Doornspijk - Weigering omgevingsvergunning

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8085RT 9
Publicatiedatum
18-08-2020
Einddatum
29-09-2020
Kaart behorende bij: Berkenweg 9 en 13, 8085 RT Doornspijk - Weigering omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

Berkenweg 9 en 13, 8085 RT Doornspijk (verzonden 11 augustus 2020)
Activiteit Planologisch strijdig gebruik: het tijdelijk, gedurende vijf jaar, huisvesten van mensen met onbegrepen gedrag. 

Tegen de geweigerde vergunning is bezwaar mogelijk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.