Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Elburg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
27-01-2021
Einddatum
09-03-2021
Kaart behorende bij: Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Elburg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van de gemeente Elburg op 25 januari 2021 heeft besloten om op grond van artikel 3 van de Wvg percelen aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplangebied Vossenakker Noord te Elburg. De percelen worden thans gebruikt voor agrarische doeleinden of als tuingrond. De aangewezen percelen hebben de bestemming “Wonen – uit te werken”, bestemd voor o.a. wonen, straten, parkeer- en groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen, etc.

Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 van de Wvg op 3 november 2020 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie maanden bestendigd. Het voorkeursrecht geldt voor de werkingsduur van het bestemmingsplan Vossenakker Noord.

Inwerkingtreding
Het besluit van de raad treedt in werking één (werk)dag na publicatie in de Staatscourant van 26 januari 2021; te weten op 27 januari 2021.

Ter inzage legging
Het raadsbesluit d.d. 25 januari 2021 ligt samen met de bijbehorende stukken, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen of perceelsgedeelten, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar en/of beperkt gerechtigden, en overige relevante gegevens, met ingang van 27 januari 2021 gedurende zes weken voor eenieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688.Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.elburg.nl, onder Bekendmakingen; Bestemmingsplan.

Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen of perceelgedeelten, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Elburg moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen hierover één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekend schrijven bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen daarvan.

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening
Ingevolge de (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken ingaande op 27 januari 2020 (de werkdag na publicatie in de Staatscourant) een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van de gemeenteraad. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Indien belanghebbende er reeds voor gekozen hebben om bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouder, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, op grond van artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) aanwijzing. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende niet tweemaal bezwaar dient te maken.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningen rechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). De voorzieningenrechter zal de

verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven.

Elburg, 26 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Elburg

Bijlagen