Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Elburg

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
05-11-2020
Einddatum
17-12-2020
Kaart behorende bij: Bekendmaking vestiging Wet voorkeursrecht gemeente Elburg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 3 november 2020 (op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg) hebben besloten om gronden voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplangebied Vossenakker Noord te Elburg. De percelen worden thans gebruikt voor agrarische doeleinden of als tuingrond. De aangewezen percelen hebben de bestemming “Wonen – uit te werken”, bestemd voor o.a. wonen, straten, parkeer- en groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen, etc.

Inwerkingtreding
Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant; te weten op 5 november 2020.

Ter inzage legging
Het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2020 ligt samen met het ontwerpbesluit en -voorstel aan de gemeenteraad en bijbehorende stukken, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen of perceel gedeelten, de grootte, alsmede de naam van de eigenaar en/of beperkt gerechtigden, en overige relevante gegevens, met ingang van 5 november 2020 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.elburg.nl, onder Bekendmakingen; Bestemmingsplan.

Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen of perceel gedeelten, wanneer zij die wensen te verkopen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Elburg moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen hierover één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekend schrijven bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen daarvan. Het besluit vervalt van rechtswege drie maanden na dagtekening van het besluit, of zoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot bestendiging van het voorkeursrecht in werking treedt.

Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing van de gronden te bestendigen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van de gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om tot en met 17 december 2020 schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen besluit van de gemeenteraad naar voren te brengen. De zienswijze kan schriftelijk gericht worden aan de gemeenteraad van de gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de heer W. Weessies (telefoonnummer 0525-688 688). Van de mondelinge reactie wordt een samenvatting gemaakt.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een zienswijze niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze moet voorzien zijn van een handtekening.

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening
Ingevolge de (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken ingaande op 5 november 2020 (de werkdag na publicatie in de Staatscourant) een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van burgemeester en wethouders. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Als de gemeenteraad een definitief besluit inzake het voorkeursrecht neemt, kunnen belanghebbenden eveneens bezwaar maken tegen dat raadsbesluit. Indien belanghebbenden ervoor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot voorlopige aanwijzing, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, op grond van artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) aanwijzing. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende niet tweemaal bezwaar dient te maken.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningen rechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Voor het in behandeling nemen van het verzoek worden griffierechten geheven.

Elburg
Burgemeester en wethouders van Elburg

 

Bekijk de volgende stukken:

Bijlagen