Subsidie museum

De gemeente geeft subsidie voor activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven. Een van deze subsidies is bedoeld voor musea. In de gemeentelijke subsidieverordening ziet u hoe u de subsidie kunt aanvragen. Daar staat ook wat de voorwaarden zijn.

In het cultureel beleid van de gemeente ziet u wat voor soort subsidie musea kunnen krijgen. Voor subsidie bestaat een vast budget. Het kan dus zijn dat uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, maar er geen budget meer is.

Aanvraag subsidie 2019 algemeen

Voorwaarden

Uw organisatie heeft geen winstoogmerk.U vraagt de subsidie voor 1 juni voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente neemt voor 1 januari van het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd een beslissing op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uitgelicht