Subsidie maatschappelijke zorg

De gemeente geeft subsidie aan instellingen en organisaties die maatschappelijke zorg bieden, zoals maatschappelijk werk.

Biedt uw organisatie maatschappelijke zorg? Kijk in de gemeentelijke verordening of u een subsidie kunt aanvragen voor dit werk.

Aanvraag subsidie 2019 maatschappelijke ondersteuning

Voorwaarden

Uw organisatie heeft geen winstoogmerk.U vraagt de subsidie voor 1 september voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft aan bij de gemeente.

Aanvraag

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Die bepaalt aan de hand van het sociaal-cultureel beleid of u een toelage krijgt en in welke vorm.

Termijn

De gemeente neemt voor 1 januari van het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd een beslissing op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Tips

Per jaar is er een vast bedrag beschikbaar voor deze subsidie.

Uitgelicht