Subsidie lokale omroep

Lokale omroepen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. In de subsidieregeling Lokale Omroep Elburg wordt bepaald voor welke activiteiten subsidie wordt verleend en aan welke voorwaarden de lokale omroep moet voldoen.

Aanvraag subsidie 2019 lokale omroep

Voorwaarden

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

Deze mogen geen winstoogmerk hebben. U vraagt de subsidie voor 1 september voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft aan bij de gemeente.

Aanvraag

U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u de subsidie wilt krijgen.

Termijn

De gemeente neemt voor 1 januari van het jaar waarin de activiteit wordt uitgevoerd een beslissing over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Uitgelicht