Subsidie jeugdsport

Stichtingen, verenigingen en belangengroepen die zich bezig houden met jeugdsport kunnen subsidie aanvragen. U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor lichamelijke- en persoonlijkheidsvorming en amateursport in club- en verenigingsverband.

De gemeente bepaalt wie ervoor in aanmerking komt en op welke manier de subsidie wordt gegeven.

Aanvraag subsidie 2019 activiteiten verenigingen

Voorwaarden

Subsidie kan alleen door de instelling of vereniging worden aangevraagd.

Deze hebben geen winstoogmerk. U vraagt de subsidie voor 1 juni voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft aan bij de gemeente.

Aanvraag

Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of u een bijdrage kunt krijgen. De subsidie vraagt u aan bij de gemeente. Doe dit in het jaar voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen.

Termijn

De gemeente neemt voor 1 januari van het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd een beslissing over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.

Let op

Per jaar is er een vast budget voor de subsidie.

Uitgelicht